Kvalitet & miljö

Kvalitetscertifierade enl ISO 9001:2015

Vi är certifierade för vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 och SOSFS 2011:9 där systematiska uppföljningar är basen till förbättring. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnat i Handbok.

I systemet ingår analys av egna verksamheten utifrån måluppfyllelse och ur kvalitetssynpunkt och tillvaratagande av föreslagna förbättringar. Det sker löpande uppföljningar som rutin enligt årsplanering, lagefterlevnadskontroller, interna och externa utvärderingar av verksamhet och individ, ett webbaserat journalsystem och avvikelse- synpunkt och klagomålshantering genom Infosoc Quality AB. Även ett upprättat filesystem för klientens övrig dokumentation, rutiner för skydda från och upptäcka oegentligheter såsom tex hot- och hot om våld, övergrepp, intag av droger och alkohol, självskador mm. Det innefattar handlingsplaner- och åtgärdsrutiner.

Vi har information/kommunikation och introduktionsprogram genom möten såsom personalmöten, ledningsmöten, arbetsmöten, arbetsmiljöanalys, riskanalyser för behandlingsprogram och verksamhet, leverantörsbedömningar mm. I vårt kvalitetsledningssystem ingår miljöledningssystem för minskad miljöbelastning. Vi har årlig externt kontrollbesök för vårt certifikat genom Burea Veritas med re-certifiering vart tredje år.

Miljö

12&12 Behandlingshem AB tillhandahåller ett behandlingsprogram där individens behov sätts i centrum.

Vår miljöpolicy grundas på Miljöbalkens 2 kap, Allmänna hänsynsregler § 2 och det 12-stegsprogrammet förespråkar ”Att lära sig ta ansvar och hänsyn till miljön och människan, och att mitt bidrag gör skillnad”.
12&12 Behandlingshem AB ska verka för ett pågående arbete att förebygga förorening av inre och yttre miljö med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Våra viktiga miljöaspekter finns inom fastigheter, vaktmästeri, bilpark, kök och kontor.

Kvalitetspolicy

12&12 Behandlingshem AB tillhandahåller ett behandlingsprogram för missbrukande män- och par över 18 år där individens behov sätts i centrum.

Behandling utförs utifrån fastställd metodik av engagerad och kompetent personal där vi ska säkerställa en jämn och hög nivå. Vi arbetar med ett riskbaserat angreppssätt, en lyhördhet och ständig öppen dialog med våra kunder och intressenter.

Alla som arbetar inom 12&12 Behandlingshem AB ska medverka aktivt till att åstadkomma bra behandlingsresultat genom förståelse för klientens behov samt bra behandlingsprogram. Ledning ska säkerställa medarbetares trivsel genom personalomsorg, ge kunskap för arbetsuppgifter, ge delaktighet i behandlingsprogrammet och handledning för kunskap och ärendehantering

Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar och verksamheten har ett pågående arbete med att säkerställa en jämn och hög kvalitetsnivå i hela organisationen.

Utvärdering-/uppföljning

12&12 är kvalitetscertifierade enl ISO 9001:2015 och utvecklar vårt kvalitets- och miljöledningssystem genom ständiga förbättringar med hjälp av:

 • Kvalitets- och miljöpolicy
 • Kvalitets- och miljömål
 • Avvikelsehantering och kundklagomål
 • Korrigerande åtgärder
 • Interna revisioner
 • Riskanalyser- och bedömning av miljöaspekter, förändringar, tillägg, arbetsmiljö, SWOTanalys mm
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder
 • Ledningsmöte
 • Uppföljning av kundnöjdhet klient genom utvärdering av behandlingsplan, anonyma utvärderingar varje kvartal mm
 • Extern utvärdering genom Ssil (Skandinavisk sjukvårdsinformation) för kundnöjdhet placerare
 • Extern revision årligen genom Burea Veritas för kvalitetscertifikat

Uppföljning individnivå

Behandlingsplanen utvärderas genom:
Behandlingsplanen följs upp av behandlingsteam vid behandlingskonferenser, vid klientgenomgångar på personalmorgonmötet mån-fre och vid behov, vid besök av placeraren och utifrån avvikelsehantering. Den utvärderas tillsammans med klienten i kontaktmannasamtal för uppföljning och ev förändringsbehov och schemalagt utifrån manual 1 gång/mån som dokumenteras och skickas till placerare som delrapport.

Extern uppföljning/utvärdering
Vi har genom Ssil en extern utvärdering genom anonyma intervjuer med beställare/remittenter från olika kommuner och kriminalvården som har/haft placeringar hos oss. De gör sen en sammanställning som skickas till oss kontinuerligt och som även läggs ut på: www.ssil.se. Den har alla handläggare i Sveriges kommuner tillgång till under rubrik Kvalitetsindex där de går in via en kod som alla ska ha fått via mail, brevutskick eller via svaret på ”Enskilda placeringar”. Man kan vid problem eller frågor nå dem via tfn: 0651-160 40 för vidare information. Vi påbörjade denna utvärdering 2007.

Revisor från Burea Veritas kommer till oss 1 gång/år för revision för vår certifiering ISO 9001:2015.

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.