Behandling

Vår ideologi

Vi ser alkohol- och drogberoende som en primär sjukdom som påverkar alla områden i en människas liv: mentalt, andligt, fysiskt och ekonomiskt. Vi har därför en helhetssyn på människan och vår behandling grundar sig på denna tro. Vi tror att det förutom att avstå helt från drogen även krävs en förändring av livsstil såsom attityder, värderingar och kriminalitet. Det är en förnekandets sjukdom och stor del av första vårdtiden går till att bryta förnekandet kring sjukdomen och inse sin sjukdoms omfattning. Vi ser sjukdomen som kronisk och tror inte att det går att lära sig att dricka eller droga socialt vid ett utvecklat beroende, utan tror det krävs avhållsamhet. Total drogfrihet är förutsättning för vår behandling

Vi har lång erfarenhet av parbehandling där vår filosofi är att behandla paret tillsammans med utrymme i dagsschemat för individen som alla våra inskrivna. Vår erfarenhet är att det stärker möjlighet till bibehållen drogfrihet då de får hjälp direkt i sin relation med erfarenheter, osunda gränser, tillitsbrist, dålig kommunikation mm.

Vi inriktar oss på drogfriheten under den första delen i behandlingen, för vi tror att krävs en mer stabil drogfrihet innan man börjar titta på bakomliggande orsaker till missbruket, såsom uppväxt i dysfunktionella familjer, tidigare trauman, övergrepp o.s.v. Vi börjar därför inte fördjupa oss i detta förrän klienten uppnått en viss stabilitet i sin drogfrihet.

Vi strävar efter att klienten skall ta eget ansvar för sitt tillfrisknande och sina liv. Vi anser dock inte Fas 1 som en period där man sunt är kapabel till detta – men lämnar under senare faser över mer till klienten som en träning och förberedelse för livet efter behandlingen.

Vi arbetar nära och ger klienterna tid då vi tror att alla människor har ett behov av att bli sedda och positivt uppmärksammade. Vi bemöter med ärlighet som är en förutsättning för tillfrisknandet. Vi lägger tyngdpunkten på klientens positiva resurser och tillgångar och försöker stärka och utveckla dessa egenskaper. Vi är tydliga med vårt regelsystem och uttrycker klart vad vi accepterar och inte, då en del av vårt arbete är att vara tydliga gränssättare. Vi arbetar ocskå mycket med attityder och ger våra klienter alternativa sunda sätt att hantera situationer och känslor. Överhuvudtaget är vår utgångspunkt att behandla våra klienter på samma sätt som vi själva skulle vilja bli bemötta och behandlade.

Vi har personal dygnet runt, då behovet av stöd och hjälp inte går att styra efter en klocka.

Målgrupp

Vår målgrupp är primärt vuxna alkohol- och drogmissbrukare vilket innefattar:

 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk

Med detta medföljer generellt:

 • Kriminalitet
 • Relationsproblematik-/Relationsmissbruk
 • Utåtagerande beteende
 • Bristande föräldraförmåga
 • Hedersrelaterad problematik
 • Annan social problematik
 • Psykiska-/neuropsykiatriska problem
 • … och annat missbruk såsom spel-, sex-, matmissbruk mm

OBS! Som begränsning tar vi ej emot klienter som kräver sinnesförändrande mediciner alt specialkompetens för sin problematik.

Behandlingsmetod

Vi använder 12-stegsfilosofins steg och traditioner som grund i vår behandling. Vårt behandlingsprogram innehåller lektioner, grupper, mans- och kvinnogrupper, enskilda samtal med fokus på individens behov, parsamtal, speglingar i grupp och enskilt där vi ger direkta speglingar på beteenden, attityder och dess konsekvenser, morgon- och kvällsmöten, fysiska aktiviteter, självhjälpsmöten och olika trivselaktiviteter.

Som komplement i programmet har vi träning på beteende-förändringar, avslappningsmetoder, arbetsträning, social träning, ADL-träning, Öronakupunktur, processveckor i Kriminalitet och en 4:e stegsvecka – och en fördjupning i den personliga karaktärens brister och förtjänster. Vi är tydliga med våra gränser.
Vi använder gruppen som en resurs i kombination med individuell behandling. Vi har även enskilda KBT-vägledande samtal för de klienter som lider av ångest och destruktiva tankemönster. Även om sjukdomen ter sig likartat för de allra flesta, så har alla individer olika behov och önskemål.

Vår personal är verktygen genom sin egen erfarenhet och sina utbildningar, allt enligt 12-stegsfilosofin.

Under behandlingstiden tar vi fram klientens behov för en bibehållen drogfrihet efter avslutad behandling. Vi tittar på nätverket, boende- och den sociala situationen. Vad klienten själv vill när det gäller sysselsättning. Om behov finns för utbildning eller om det är bättre med ngn form av arbete/praktik. Vi tittar på om klienten har någon sund gemenskap som stöd för fortsatt bibehållen drogfrihet. Hur situationen med ev. barn ser ut och relationer i övrigt. Vi redovisar och rekommenderar alltid vad vi kommit fram till i en utformad skrivelse till remittenten.

Vid ankomsten möts klienten av sin blivande kontaktperson på behandlingshemmet, som har till uppgift att planera, följa upp och finnas till hands som extra stöd under hela behandlingstiden. Denne kontaktperson blir också remittentens främsta kontakt.

Behandlingsplan/handlingsplan

Varje klient får en upprättad behandlingsplan med planerad tänkt målsättning för sin behandlingstid med kontaktpersonen som ansvarig. Klienten har full delaktighet i sin behandlingsplan och den delges även placeraren för godkännande och underskrift.

Behandlingsplan utvärderas varje månad av kontakperson tillsammans med klient och resultatet delges remittenten som delrapport. Den utvärderas också vid Behandlingskonferenser 2 ggr/vecka och i en direkt kommunikation med remittenten under hela behandlingstiden genom besök och tät telefonkontakt.
Vi skriver också en slutlig ”Utvärdering och förslag till eftervård” vid behandlingstidens slut som skickas till placeraren.

Behandlingstid

Vi har en individuellt anpassad vårdtid och är alltid villiga att diskutera olika lösningar. Det är inte alla som har behov av alla faser utan en del klarar sig med Fas 1 om det finns en strukturerad eftervård och planering på hemorten. Generella behandlistider:

Fas 1 – Primärbehandling 3 mån
Fas 2 – Halvvägshus 1 – 6 mån
Fas 3 – Utsluss m stödbehandling individuellt

Kriminalitetsveckor

Våra Kriminalitetsveckor bygger på Gunnar Bergströms metodologiska program och är ett resultatrikt, väl beprövat program för behandling av missbrukare där kriminaliteten ingår i deras livsstil. Detta program har femton års forskning bakom sig och uppdateras regelbundet.

Vi anser det direkt nödvändigt för dessa klienter att ges möjlighet att processinriktat arbeta med sin kriminalitet för en bibehållen drogfrihet, efter avslutad behandlingstid. Förutom våra temaveckor i dagsschemat som innehåller kriminalitet som tema, så ges klienterna under Fas 2 en fördjupad kriminalitetsvecka som processvecka. För de som har ytterligare behov ger vi möjlighet till ytterligare 1 vecka i processarbete.

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.